Dolnośląska Szkoła Wyższa - Studia podyplomowe - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

 Wrocławarrow

Dolnośląska Szkoła Wyższa
mail

53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Wagonowa 9

telefon

tel.: 71 358 27 12, 71 358 27 38 (Dział Nauczania)

fax.: 71 358 27 14 (Rektorat)

zobacz na mapie »

Lista Wydziałów / Kierunków podyplomowe

  S NW NZ

Administracja i przedsiębiorczość w kulturze    

Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej    

Akademia tutorów    

Animacja 3D i efekty specjalne w mediach    

Arteterapia    

Bezpieczeństwo i higiena pracy    

Całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe    

Diagnoza i terapia problemów rodziny    

Dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching    

Dziennikarstwo sportowe    

Edukacja dla bezpieczeństwa    

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną    

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)    

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna    

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym    

Emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli    

Etyka i filozofia    

Fotografia i film w multimediach    

Gimnastyka korekcyjna    

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej    

Komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej    

Komunikacja w biznesie    

Kultura Indii i Tybetu    

Logopedia    

Logopedia ogólna (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)    

Mediator szkolny    

Metoda projektu w edukacji i socjoterapii    

Opiekun osoby starszej    

Organizacja i zarządzanie oświatą    

Organizacja pomocy społecznej - nowość    

pedagogika Marii Montessori we współczesnej edukacji - nowość    

Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)    

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - nowość    

Poradnictwo międzykulturowe - nowość    

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne    

Poradnictwo rodzinne - nowość    

Profilaktyka i terapia uzależnień    

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)    

Przygotowanie pedagogiczne    

Przygotowanie pedagogiczne (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)    

Psychomotoryka    

Realizacja filmowa i telewizyjna    

Resocjalizacja    

Socjoterapia    

Surdopedagogika    

Systemy informacji geograficznej    

Sztuka dyplomacji    

Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku - nowość    

Terapia pedagogiczna    

Terapia zajęciowa    

Trener w administracji    

Tyflopedagogika    

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka    

Zarządzanie kryzysowe    

Zarządzanie projektami i ewaluacja    

Zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)    

Zarządzanie w kulturze    

Zarządzanie w oświacie (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)    

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL - nowość    

 legenda: S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe, NZ - niestacjonarne zaoczne

Warto wiedzieć

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. (Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2013).

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną z pełnymi uprawnieniami akademickimi.

Posiadamy uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

 

Nasze osiągnięcia

 • najlepsze w Polsce programy studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • jesteśmy pierwszą i jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku – potwierdzają to notowania w rankingach szkół wyższych, m.in. Perspektywy i Rzeczpospolita 2012 r.
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych
 • dysponujemy uprawnieniami do przyznawania tytułu doktora honoris causa – pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich
 • zostaliśmy nagrodzeni Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów w konkursie organizowanym przez Business Center Club
 • legitymujemy się Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznawanym uczelniom: zapewniającym odpowiednie warunki studiowania, tworzącym perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwalającym realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności
 • posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej
 • zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym prawie 40 międzynarodowych
 • łącznie w konferencjach naukowych zorganizowanych przez DSW wzięło udział ponad 9500 uczestników, w tym ponad 1000 z zagranicy
 •  

  Co nas wyróżnia?

 • uczelnia istnieje od czerwca 1997 r. (16 lat!)
 • w DSW studiuje ponad 7 tys. studentów
 • studia w DSW do tej pory ukończyło ponad 19 tysięcy absolwentów
 • założycielem DSW jest wiarygodny podmiot, szczycące się bogatą tradycją, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 • dwa wydziały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za programy studiów, zgodne z wymogami rynku pracy. Wydział Nauk Pedagogicznych za najlepszy program w Polsce na kierunku pedagogika, a Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa wyróżniony za program na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • blisko 20 razy instytucje nadzorujące oceniły pozytywnie naszą działalność i prowadzone przez nas kierunki studiów
 • pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika i pedagogika specjalna
 • zdobyliśmy zaufanie Unii Europejskiej, z której na podwyższanie standardów kształcenia oraz działalność badawczo-naukową pozyskaliśmy fundusze na łączną kwotę 20 milionów złotych
 •  

  Międzynarodowy charakter studiów

  DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Umożliwia odbycie części studiów w ośrodkach partnerskich DSW, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych, a także udział w programach i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Ponad 200 studentów DSW wzięło udział w programie ERASMUS i skorzystało ze studiów i praktyk zagranicznych. Studenci biorący udział w programie ERASMUS otrzymali stypendia w wysokości: 417 740 EUR.

  Studentom proponujemy:

 • wyjazdy zagranicę w ramach programu Erasmus na okres od 3 do 12 miesięcy do jednej z 70 uczelni partnerskich w 25 krajach europejskich
 • udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej, jak np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM
 • studia w języku angielskim na kierunku:
  – pedagogika na specjalnościach: Cultural Animation and Museum Studies studia I stopnia (licencjackie), Culture and Education studia II stopnia (magisterskie)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalnościach: Interactive Media & Computer Mediated Communictaion studia I stopnia (licencjackie), 3D Animation and Visual Effects studia I stopnia (licencjackie)
 • studia semestralne w języku angielskim:
  – Education and Contemporary Culture
  – Security Studies: National and International Dimension
  – Digital Media & Computer Mediated Communication
 • wyjazdy do partnerskich uczelni w USA na jeden semestr
 • możliwość udziału w wyjątkowych zajęciach prowadzonych przez amerykańskich i europejskich uczonych bez opuszczania Wrocławia
 • udział w międzynarodowych szkołach letnich, które oferują zajęcia z szeroko rozumianej humanistyki, w zależności od typu studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie)
 •  

  Rekrutacja

  Terminy rekrutacji

  Rekrutacja letnia: od 15 maja do 15 października 2013

  Rekrutacja zimowa: od 15 grudnia 2013 do 28 lutego 2014

  Wymagane czynności

  Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów należy:

  1. zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

  2. wybrać odpowiednią ofertę studiów studiów podyplomowych,

  3. wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy (jeśli są generowane przez system IRK),

  4. wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,

  5. podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  Studia podyplomowe:

  a) kserokopia dyplomu studiów I. lub II. stopnia (wg wymagań danej oferty),
  b) kserokopia dowodu osobistego,
  c) 2 fotografie
  *oryginały dokumentów do wglądu

  6. wnieść opłatę rekrutacyjną w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów (numer konta zostanie podany po rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydata).

  7. Wymogi dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej

  Zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego, czyli:

  Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

  Uwagi techniczne:

  Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
  Tło powinno być gładkie i niejaskrawe a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
  Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
  Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm*2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje.
  Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnie razem z pozostałymi dokumentami.


  * W przypadku dostarczania dokumentów drogą pocztową Kandydat przesyła oryginały dokumentów. Dokumenty te zostaną mu odesłane po przyjęciu na listę Kandydatów przez Komisje Rekrutacyjne lub będą mogli odebrać je osobiście.

  Zaloguj się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

   

  Opłaty za studia podyplomowe

  1. Opłata wpisowa (rekrutacyjna) – 100 zł

  2. Słuchacze studiów podyplomowych mogą wnosić opłaty czesnego wybierając jedną z dwóch możliwości:

  - opłata semestralna płatna do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego dany semestr,

  - opłata miesięczna płatna do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym rozpoczną się zajęcia:

  dla studiów 2- semestralnych jest to 10 rat,
  dla studiów 3-semestralnych jest to 15 rat,
  dla studiów 4-semestralnych jest to 20 rat,
  dla studiów 3-semestralnych realizowanych w rok akademicki jest to 10 rat.

   

  arrow_left Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa arrow_right

  Dyplomowe Podyplomowe

  Studia On-Line szukaj

  WYSZUKAJ UCZELNIĘ PO LITERACH

  A B C D E G I K L Ł M N O P R S T U V W Z

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2014 2013 2012 2011 2010 2009

  48.4kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  41studia wojskowe: logistyka - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  35.2studia wojskowe: chemia - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  31.08Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  28.6Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

  więcej

  R E K L A M A

  R E K L A M A

  OFERTY PRACY DLA STUDENTÓW

  03.08.2015 - Kelnerka Pizza Station ul. Obornicka (Wrocław)
  Pizza Station

  03.08.2015 - Pracownik kuchni Pizza Station ul. Obornicka (Wrocław)
  Pizza Station

  01.08.2015 - Asystent radcy prawnego, Aplikant II roku (Wrocław)
  KANCELARIA FINANSOWA "VERSUS"

  01.08.2015 - Recepcjonista butikowego hotelu pilnie poszukiwany (Wrocław)
  m design sp z o.o.

  01.08.2015 - Wykładanie towaru - Poznań (Poznań)
  ISSP Sp. z o.o.

  FORUM

  klara88Zarządzanie i marketing w kulturze - Akademia Ignatianum
  Witam, czy ktoś się może orientuje nt. studiów podyplomowych z tego kierunku? Znalazłam na Ignatianum w Krakowie i zastanawiam się, czy [..]

  Buffyzapytanie
  Re: Na pewno możesz, ale nie wiem, czy w twoim wypadku nie będzie różnic programowych do zaliczenia.

  Maeghankulturoznawstwo dalej?
  Re: Podyplomowo tak, o ile masz czas i pieniądze (czytaj pracę). Podobają mi się aktualne kierunki podyplomowe na kulturoznawskie, np. Animator [..]

  Urszula_78podyplomowe na prawie coś dają?
  Re: Prawo zawsze ma sens, o ile masz pracę albo chociaż widoki na pracę w administracji lub na jakimś państwowym stanowisku. Prawo zawsze się [..]

  Kerenamarketing podyplomowy
  Re: A przydały Wam się na coś te studia? Sama sie zastanawiam nad podyplomowym marketingiem, ale nie wiem, czy jest sens w to inwestować...

  Google+

  POLECAMY UCZELNIE

  AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

  Nowe studia 2013/2014 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

  Nowe studia 2013/2014 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach
  Chcesz zostać aktorem ? Przygotujemy Cię do tego.

  Pierwsze studia dualne na Dolnym Śląsku w MWSLiT!

  Pierwsze studia dualne na Dolnym Śląsku w MWSLiT!
  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oferuje swoim studentom pierwsze na Dolnym Śląsku studia dualne.

  Informatyk : Trzy kroki do kariery

  Informatyk : Trzy kroki do kariery
  Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Powody, dla których warto rozważyć zmianę pracy

  Powody, dla których warto rozważyć zmianę pracy

  Każda chwila w naszym życiu jest jak najbardziej właściwa, aby oce ...

  więcej

  Studia we Włoszech

  Studia we Włoszech

  Włochy. To tu zaczęła się historia europejskich uniwersytetów, to t ...

  więcej

  Język francuski - DALF (C2)

  Język francuski - DALF (C2)

  DALF C2 otwiera drzwi do nauki i pracy po francusku. Ten międzynarodowy ...

  więcej

  ROZRYWKA

  Premiery kinowe

  Mission: Impossible - Rogue Nation

  Reżyser: Christopher McQuarrie

  Rodzaj filmu: Sensacyjny

  Obsada: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin

  Premiera: 07.08.2015

  Mały Książę

  Reżyser: Mark Osborne

  Rodzaj filmu: Animacja, Fantasy, Przygodowy

  Obsada: Riley Osborne, Jeff Bridges, Rachel McAdams, Paul Rudd, Marion Cotillard

  Premiera: 07.08.2015

  Amy

  Reżyser: Asif Kapadia

  Rodzaj filmu: Biograficzny, Dokumentalny, Muzyczny

  Obsada: Amy Winehouse

  Premiera: 07.08.2015

  Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu

  Reżyser: Roy Andersson

  Rodzaj filmu: Dramat, Komedia

  Obsada: Holger Andersson, Nisse Vestblom, Viktor Gyllenberg, Lotti Törnros, Jonas Gerholm

  Premiera: 07.08.2015

  Koncerty Warszawa Poznań Łódź Kraków Gdańsk Wrocław

  05-08-2015 - HIM, Warszawa (Stodoła)

  06-08-2015 - Curly Heads, Sopot (Zatoka Sztuki Beach Club)

  06-08-2015 - 8.Letnia Akademia Jazzu: Marek Feldman / Bartosz Dworak, Łódź (KLUB WYTWÓRNIA)

  06-08-2015 - XIV Mazury Hip Hop Festiwal Giżycko 2015, Giżycko (Twierdza Boyen)

  06-08-2015 - HIM, Gdańsk (B90 Klub)

  06-08-2015 - Czadoman, Warszawa (Baseny "KORA", Wał Miedzeszyński 345)

  07-08-2015 - OFF Festival Katowice, Katowice (Dolina Trzech Stawów)

  07-08-2015 - Festiwal Piosenki Inteligentnej "Bez Lipy" - Brodka, Zalewski, Olsztyn (Amfiteatr im.Czesława Niemena)

  07-08-2015 - Gang Albanii - koncert plenerowy, Warszawa (Baseny "KORA", Wał Miedzeszyński 345)

  ROZRYWKA

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  formularz kontaktowy